POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poučení o zpracování osobních údajů dle s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (v textu jako „GDPR).
Protože společnost zpracovává Vaše osobní údaje, dovolujeme si Vás informovat o Vašich právech a povinnostech, které Vám jakožto subjektu údajů vyplývají z citovaného Zákona a GDPR.

I. Totožnost správce:

PETRA FINANCE s.r.o., IČO: 00872512, se sídlem Karla IV. 92/1, České Budějovice 370 01, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12163

(dále jen jako „správce“).

Kontaktní údaje správce:
Poštovní adresa:. Karla IV. 92/1, České Budějovice 370 01, tel. 602 453 201, email: deviza@petratour.cz

II. Zákonnost zpracování osobních údajů:

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů a dále je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

III. Kategorie subjektu údajů:

Správce získává osobní údaje přímo od subjektu údajů či z veřejných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.)

 • zaměstnanec správce
 • dodavatel služby
 • odběratel služby
 • uchazeč o zaměstnání
 • jiná osoba zprostředkovávající a vykonávající pro správce určité služby na základě smlouvy. Správce nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

IV. Kategorie příjemců osobních údajů

 • veřejné ústavy
 • zpracovatel
 • finanční ústavy
 • státní a jiné orgány v rámci lnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

V. Účel zpracování osobních údajů

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob
 • archivnictví na základě zákona
 • výběrová řízení na volná pracovní místa
 • plnění zákonných povinností správce
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

VI. Kategorie osobních údajů

 • adresní a identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, IČO, ) a kontaktní údaje (např. telefonní číslo subjektu údajů, kontaktní adresa, e-mailová adresa apod.)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • údaje poskytnuté na základě uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (např. použití osobních údajů za účelem personálního řízení aj.)

VII. Doba uložení osobních údajů:

Správce provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje shromažďovány. Výjimkou jsou však údaje, které organizace zpracovává na základě zvláštního zákona, zde je doba uložení osobních údajů vázána na ustanovení zákona.

VIII. Poučení

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů:

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů


Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:

 • účelu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby,
 • existenci práva požadovat od správce opravu či výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování nebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu,
 • veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů,
 • tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.


a) Právo na opravu
Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

b) Právo na výmaz
Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

 • splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje,
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

c) Právo na omezení zpracování
Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
 • zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití,
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

d) Právo na přenositelnost údajů
Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

e) Jak můžete svá práva uplatnit?
Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce na poštovní adrese: Karla IV. 92/1, České Budějovice 370 01, emailem: deviza@petratour.cz nebo telefonicky 602 453 201.

f) Způsob poskytnutí informací
Správce informace poskytuje písemně v listinné podobě. Kontaktujete-li správce elektronicky na jeho emailovou adresu, budou Vám informace poskytnuty elektronicky, nepožádáte-li o jejich poskytnutí v listinné podobě.

g) Právo podat stížnost
Ohledně činnosti správce osobních údajů můžete podat stížnost, a to písemně na poštovní adresu správce Karla IV. 92/1, České Budějovice 370 01, telefonicky tel. 602 453 201, email: deviza@petratour.cz
nebo osobně v sídle správce. Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, správce vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.

Na postup správce lze podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů.
                                                                                                            Pplk. Sochora 27
                                                                                                            17000 Praha 7
                                                                                                            E-mail: posta@uoou.cz

 


Ing. Hana Kultová, Ing. Petr Zatloukal
             ………………………………….
                Jednatel společnosti

                PETRA FINANCE s.r.o.